KOITTI RY:N SÄÄNNÖT

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Koitti ry ja sen kotipaikka on Hartolan kunta, toimialueena itäinen Hartola ja sen lähialueet. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

 

2. Tarkoitus ja sen toteuttaminen

Koitti ry:n tarkoituksena on edistää toimialueen asukkaiden yhteistyötä, omaehtoista toimintaa, elinkelpoisuutta ja toimia edunvalvojana.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii edistämään alueen asukkaiden toimeentulomahdollisuuksia, alueen vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä. Koitti ry alueen kylien etujärjestönä osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja toteutukseen sekä tiedottaa toiminnastaan

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus hakea avustuksia ja rahoitusta eri tahoilta, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja rahoitusta, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa, hakea anniskeluoikeuksia, järjestää huvitilaisuuksia, harjoittaa kioski- ja ravintolatoimintaa yhdessä toimipaikassa tai järjestämissään tilaisuuksissa sekä asianmukaisen luvan saatuaan toimeenpanna arpajaisia, myyjäisiä huutokauppoja ja rahankeräyksiä. Koitti ry voi hakea avustuksia ja rahoitusta sekä erilaisia lupia jäsenenä oleville yhdistyksille ja yksittäisiin hankkeisiin.

 

3. Jäsenistö

Yhdistyksen varsinaisiksi, äänioikeutetuiksi jäseniksi voivat liittyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet yksityiset henkilöt tai oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka suorittavat syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Jäsenyyden hyväksymisestä päättää yhdistyksen johtokunta.

Varsinainen jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen syyskokouksen määräämän jäsenmaksun vuodeksi kerrallaan.

Kannattajajäseneksi johtokunta voi hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka suorittavat vuosikokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun, joka voi olla erisuuruinen toimialueen ulkopuolella oleville yhteisöille. Kannattajajäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus kokouksissa, mutta ei äänioikeutta

 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Johtokunta pitää yhdistyksen jäsenistä luetteloa. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai yleisessä kokouksessa suullisesti. Johtokunta voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai se ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

5. Johtokunta

Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu syyskokouksessa valitut vähintään kuusi (6), enintään yhdeksän (9) jäsentä.

Johtokunnan jäsenten toimikausi on syyskokousten välinen aika. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuoroisia. 1. vuotena erovuoroiset ratkaisee arpa. Puheenjohtaja ha varapuheenjohtaja eivät voi olla samaan aikaan erovuorossa.

Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kutsuu sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt toimikautensa ajaksi. Johtokunta voi asettaa keskuudestaan asioiden valmistelua varten työvaliokuntia tai kutsua niitä hoitamaan asiantuntijoita. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he toteavat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii. Johtokunnan kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa. Kokouksissa on pidettävä päätöspöytäkirjaa

 

Yhdistyksen nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

7. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asia- ja pöytäkirjoineen on toimitettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.

 

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään ennen huhtikuun loppua ja syyskokous loka-joulukuussa johtokunnan määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai johtokunta katsoo tarpeelliseksi taikka vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä erikseen ilmoitettua tarkoitusta varten kirjallisesti niin vaatii.

Yhdistyksen kokouksissa varsinaisilla jäsenillä on kullakin yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa

Kutsu yhdistyksen varsinaiseen sekä ylimääräiseen kokoukseen on ilmoitettava yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

 

9. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

 1. Kokouksen      avaus.
 2. Valitaan      kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan      kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään      kokouksen esityslista.
 5. Esitetään      tilinpäätös, edellisen vuoden toimintakertomus ja toiminnantarkastajien      lausunto.
 6. Päätetään      tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä      johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille.
 7. Käsitellään      muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

 1. Kokouksen      avaus
 2. Valitaan      kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksipöytäkirjantarkastajaa ja kaksi      ääntenlaskijaa
 3. Todetaan      kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään      kokouksen esityslista
 5. Vahvistetaan      toimintasuunnitelma, Tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet      seuraavalle kalenterivuodelle
 6. Päätetään      johtokunnan jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista
 7. Valitaan      jäsenet johtokuntaan ja he valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan
 8. Valitaan      kaksi toiminnantarkastajaa
 9. Valitaan      edustaja/ edustajat valtakunnallisiin järjestöihin
 10. Käsitellään      muut kokouskutsussa mainitut asiat

  

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle niin hyvissä ajoin että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Yhdistys noudattaa henkilövalinnoissa tasa-arvolakia.

 

10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksissa. Sääntömuutokseen riittää yksi kokous. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.