KOITTI RY:N SÄÄNNÖT

Säännöt: 27.12.2021


1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Koitti ry ja sen kotipaikka on Hartolan kunta,
toimialueena itäinen Hartola ja sen lähialueet. Yhdistys on
puoluepoliittisesti sitoutumaton.
2. Tarkoitus ja sen toteuttaminen
Koitti ry:n tarkoituksena on edistää toimialueen asukkaiden
yhteistyötä, omaehtoista toimintaa, elinkelpoisuutta ja toimia
edunvalvojana.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii edistämään alueen
asukkaiden toimeentulomahdollisuuksia, alueen vakinaisten ja vapaa-
ajan asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja
yhteistyötä. Koitti ry alueen kylien etujärjestönä osallistuu
aluetta koskevaan suunnitteluun ja toteutukseen sekä tiedottaa
toiminnastaan.
Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus hakea avustuksia ja
rahoitusta eri tahoilta, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja
rahoitusta, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista
irtainta ja kiinteää omaisuutta, harjoittaa alaansa liittyvää
julkaisutoimintaa, hakea anniskeluoikeuksia, järjestää
huvitilaisuuksia, harjoittaa kioski- ja ravintolatoimintaa yhdessä
toimipaikassa tai järjestämissään tilaisuuksissa sekä asianmukaisen
luvan saatuaan toimeenpanna arpajaisia, myyjäisiä, huutokauppoja ja
rahankeräyksiä. Koitti ry voi hakea avustuksia ja rahoitusta sekä
erilaisia lupia jäsenenä oleville yhdistyksille ja yksittäisiin
hankkeisiin.
3. Jäsenistö
Yhdistyksen varsinaisiksi, äänioikeutetuiksi jäseniksi voivat
liittyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet yksityiset henkilöt
tai oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka suorittavat syyskokouksen
määräämän jäsenmaksun. Jäsenyyden hyväksymisestä päättää yhdistyksen
hallitus.
Varsinainen jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen
syyskokouksen määräämän jäsenmaksun vuodeksi kerrallaan.
Kannattajajäseneksi hallitusvoi hyväksyä yksityisen henkilön tai
oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka suorittavat vuosikokouksen
määräämän kannattajajäsenmaksun, joka voi olla erisuuruinen
toimialueen ulkopuolella oleville yhteisöille. Kannattajajäsenillä
on puhe- ja läsnäolo-oikeus kokouksissa, mutta ei äänioikeutta.
4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Hallitus pitää yhdistyksen jäsenistä luetteloa. Jäsenellä on oikeus
erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yleisessä kokouksessa
suullisesti. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen
on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten
jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen
liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai se
ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää
täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden
ehtoja.
5. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa
valitut vähintään kuusi (6), enintään yhdeksän (9) jäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi on syyskokousten välinen aika.
Hallituksen jäsenistä puolet on erovuoroisia. 1. vuotena
erovuoroiset ratkaisee arpa. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
eivät voi olla samaan aikaan erovuorossa.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan
ja kutsuu sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt toimikautensa
ajaksi. Hallitus voi asettaa keskuudestaan asioiden valmistelua
varten työvaliokuntia tai kutsua niitä hoitamaan asiantuntijoita.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he toteavat siihen olevan aihetta
tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen
jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on
läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa
arpa. Kokouksissa on pidettävä päätöspöytäkirjaa.
6. Yhdistyksen nimenkirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja, sihteeri tai
rahastohoitaja yksin.
7. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asia- ja pöytäkirjoineen on toimitettava
tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.
Tilintarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen viimeistään
viikkoa ennen kevätkokousta.
8. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään ennen huhtikuun loppua ja
syyskokous loka-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin
päättää tai hallitus katsoo tarpeelliseksi taikka vähintään
kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä erikseen
ilmoitettua tarkoitusta varten kirjallisesti niin vaatii.
Yhdistyksen kokouksissa varsinaisilla jäsenillä on kullakin yksi
ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa
Kutsu yhdistyksen varsinaiseen sekä ylimääräiseen kokoukseen on
ilmoitettava yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä
vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.
9. Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
5. Esitetään tilinpäätös, edellisen vuoden toimintakertomus ja
toiminnantarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa


3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, Tulo- ja menoarvio sekä
jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien
palkkioista
7. Valitaan jäsenet hallitukseen ja he valitsevat keskuudestaan
puheenjohtajan
8. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa
9. Valitaan edustaja/ edustajat valtakunnallisiin järjestöihin
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun. Yhdistys noudattaa henkilövalinnoissa
tasa-arvolakia.
10.Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen
kokouksissa. Sääntömuutokseen riittää yksi kokous. Muutosehdotuksen
on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme
neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.
Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa
peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väliä tulee olla
vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen
saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4)
annetuista äänistä.
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään
yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta
päättävän kokouksen määräämällä tavalla.